Уплата за I  семестар Уплата за II,III,IV,V,VI,VII,VIII  семестар
  1. Документи за упис  (1170 денари)
  2. Уплата за студирање (6163 денари)
  3.  Инвентар за упис на семестар (900 денари)
  4. УКЛО – Тековни и развојни трошоци на универзитетот (1000 денари)
  5. УКЛО – културно уметнички потреби (200)
  6. УКЛО –  студентски гласила (300)
  1. Уплата за студирање ( Х денари)
  2. ФСС – ФИКТ (100 денари)
  3. Инвентар за упис на семестар (900 денари)
  4. УКЛО – ФСС (100 денари)

Манипулативни трошоци

Документи за упис

Уплата за студирање

Инвентар за упис на семестар

Факултетско студентско собрание – ФИКТ

УКЛО- Тековни и развојни трошоци на универзитетот

УКЛО-културно уметнички потреби

УКЛО-студентски гласила

УКЛО-универзитетско студентско собрание

Административна такса