Уплата за I  семестар Уплата за II,III,IV,V,VI,VII,VIII  семестар
 1. Документи за упис  (900 денари)
 2. Уплата за студирање (6163 денари)
 3.  Инвентар за упис на семестар (750 денари)
 4. УКЛО – развој на универзитетот (1000 денари)
 5. УКЛО – културно уметнички потреби (200)
 6. УКЛО –  студентски гласила (300)
 1. Уплата за студирање ( Х денари)
 2. ФСС – ФИКТ (100 денари)
 3. Инвентар за упис на семестар (750 денари)
 4. УКЛО –  студентски гласила (300)
 5. УКЛО – ФСС (100 денари)

Манипулативни трошоци

Документи за упис

Уплата за студирање

Инвентар за упис на семестар

Факултетско студентско собрание – ФИКТ

УКЛО- развој на универзитетот

УКЛО-културно уметнички потреби

УКЛО-студентски гласила

УКЛО-универзитетско студентско собрание

Административна такса