Програма за мобилност на студенти и наставен кадар CEEPUS

 

Мрежи во кои е вклучен ФИКТ во рамките на програмата CEEPUS

 

-Реализирани мобилности на наставниот кадар на ФИКТ на други универзитети

 

Учество на студенти од ФИКТ на летни школи

 

-Реализирани мобилности на наставен кадар од други универзитети на ФИКТ-Битола