Издавачка дејност

д-р Никола Рендевски

VHDL Практикум со решени задачи

ISBN: 978-608-5003-05-01

издание: прво

година на издавање: 2024

Практикумот е наменет за предметот Дигитална логика и системи на студиските програми

  • ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИСКО ИНЖЕНЕРСТВО и
  • ИНФОРМАТИКА И КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА

на првиот циклус студии.

(Одобрен од Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола со одлука бр. 02-127/13 од 08.03.2024)

д-р Соња Манчевска

GeoGebra – Практикум по Математика 1

ISBN: 978-608-5003-04-4

издание: прво

година на издавање: 2024

Практикумот е наменет за предметот Математика 1 на студиските програми

  • ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИСКО ИНЖЕНЕРСТВО и
  • ИНФОРМАТИКА И КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА

на првиот циклус студии.

(Одобрен од Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола со одлука бр. 02-30/14 од 24.01.2024)