Втор циклус

Информатички науки и комуникациско инженерство

модул Пресметковно инженерство

– втор циклус едногодишни академски студии –

студиска програма

решение за акредитација

решение за почеток со работа


 Информатички науки и комуникациско инженерство

модул Софтверско инженерство и апликации

– втор циклус едногодишни академски студии –

студиска програма

решение за акредитација

решение за почеток со работа


 Информатички науки и комуникациско инженерство

модул Иновативни комуникациски технологии

– втор циклус едногодишни академски студии –

студиска програма

решение за акредитација

решение за почеток со работа


 Информатички науки и комуникациско инженерство

модул Информациски системи и управување со знаење

– втор циклус едногодишни академски студии –

студиска програма

решение за акредитација

решение за почеток со работа


 Информатички науки и комуникациско инженерство

модул Интелигентни инженерски системи

– втор циклус едногодишни академски студии –

студиска програма

решение за акредитација

решение за почеток со работа


Информатика и компјутерска техника

– втор циклус двогодишни академски студии –

Студиска програма

Решение-акредитација

Решение за почеток со работа

Академски студиски програми од втор циклус

 • Инжинерство и менаџмент на софтверски апликации – двегодишни.
 • Информатички науки и комуникациско инженерство – едногодишни.

Студиска програма на англиски јазик

 • Информарички науки и комуникациско инженерство -едногодишни.

Прифатени теми за магистерски трудови

 • Ефектите на дисруптивните иновации во бизнис екосистемот во Република Северна Македонија“ од кандидатот Катерина Лозановска Ледин
 • „Анализа на можностите за креирање проактивни е-сервиси во е-зравство преку создавање на систем на знаење за превентивна грижа за пациентите“ од кандидатот Марија Петревска
 • „Архитектури за вмрежени системи за складирање“ од кандидатот Христијан Јовановски
 • „Семантички решенија на веб на нештата во паметен дом и паметни згради“ од кандидатот Димитар Митревски
 • „Автоматизација и мониторинг на интеграциски ЕTL процеси при дистрибуција на податоци“ од кандидатот Анета Трајковска
 • „Анализа на стандардни оперативни процедури и моделирање на предлог решенија за осовременување на предистражните постапки за компјутерски криминал“ од кандидатот  Крстевски Благојче.
 • Smart Home системи со примена на Arduino“ од кандидатот Николов Горан
 • „Визуелизација на големи количества податоци за потребите на јавниот сектор“ од кандидатот Ѓорѓи Петровски
 • „Анализа и примена на машини на состојба при дизајнирање на разгранувачки системи, со посебен осврт на видео игри“ од кандидатот Мартин Петковски
 • „Дизајн на систем за безбедно биометриско автенцирање со алгоритми за препознавање на лице“ од кандидатот Сања Митановска
 • „ДИГИТАЛНИОТ МАРКЕТИНГ КРЕИРАЊЕ НА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА“ од кандидатотМиновска Емилија
 • „АРХИТЕКТУРА НА СИСТЕМИ ЗА НАПЛАТА КАЈ 5G“ од кандидатот Каролина Трајковска
 • „ПРОШИРЕНА РЕАЛНОСТ ВО МАТЕМАТИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ“ од кандидатот Гаврило Дуковски
 • „Реализација на програмабилна дигитална логика со отворени хардверски и софтверски развојни платформи“ од кандидатот Зоран Бабинкостов
 • „Микросервисна архитектура за податочно процесирање, базирана на ML.NET и Tensorflow“ од кандидатот Игор Завојчевски
 • „Анализа на развојот на е-Влада во Вардарскиот плански регион на локално и регионално ниво“ од кандидатот Василеска Меги
 • „Примена на технологија на блоковски вериги (blockchain) во медицината и здравството“ од кандидатот Панче Ташевски
 • „Анализа на вработеноста и цената на трудот во ИТ секторот во македонската економија“ од кандидатот Мирлинда Мазеска
 • „ Компаративна анализа на релациони и нерелациони бази на податоци “ од кандидатот Дејан Главевски
 • „Безбедност на ИТ хетерогени системи со облак архитектура за е-здравство“од кандидатот Марија Радежова Трифуновска
 • „Софтверско инженерство на хеуристички базиран open source екосистем“ од кандидатот Љупчо Атанасоски
 • „Примена на генетско програмирање за решевање на оптимизациски проблеми“ од кандидатот Марина Илиоска
 • „Улогата на социјалните мрежи во деловното работење кај малите и средните препријатија“ од кандидатот Кузмановска Кристина
 • „Информатичко општество и политики за паметни градови: интелигентни транспортни системи (ITS)“  од кандидатот Јовановска Софче.
 • „Софтверски сервиси за анализа,  миграција и архивирање на податоци”, од кандидатот  Борче Костовски.
 • „Вузиелизација на податоци за развојот на ИТ-индустријата во Македонија“, од кандидатот Александар Трпеноски
 • „Примена на вештачка интелигенција во визуелизација на податоци“, од кандидатот Ангел Димоски.
 • „Примена на софтверски решенија за набљудување, управување и далечинско прибирање на податоци“ , од кандидатот Јован Кузмановски.
 • „SCADA системи за интелегентни згради“, од кандидатот Александар Гаревски.
 • „Споредба на моделирање со NURBS-ови и High Poly техника на полигонално моделирање“, од кандидатот Јоне Тодороски.
 • „Форми и облици на компјутерски криминал во Република Македонија“ од кандидатот Весна Тозиевска.
 • „Електронското работење и проектниот менаџмент кај организациите во Република Македонија“ од кандидатот Никола Ивановски.
 • „Системи за мултимедиско учење: Анализа и предлог архитектура“ од кандидатот Иван Веселинов.
 • „Креирање на модел за Катастар на објекти за домување“ од кандидатот Ариф Мехмедали.
 • „Применливост и значење на Е-перформансите во услови на современо организациско работење“ од кандидатот Соња Кузмановска.
 • Моделирање на стандардната оперативна процедура во областа на компјутерскиот криминал врз основа на процесниот метод на истражување и докажување“ од кандидатот Благојче Крстевски.
 •  „Примена на електронски трансфер на пари во Република Македонија“ од кандидатот Нора Реџепова.
 •  „Развој на компонентно-базиран систем за паметно податочно процесирање со вештачка интелигенција преку Web API “ од кандидатот Стефан Крстески.
 • „Прототип на веб сервиси за обезбедување на податоци меѓу висока образовна институција и јавните институции во Република Македонија“ од кандидатот Гркоска Ивона.
 • „ Проектирање и развој на дистрибуиран систем за продажба“ од кандидатот Аријан Асани.
 • „Применливост на концептот за управување со односите на корисниците во локалната самоуправа“ од кандидатот Роберт Мартиновски.
 • „Улогата на социјалните мрежи во деловното работење кај малите и средните препријатија“ од кандидатот Кузмановска Кристина.
 • „Безбедност на ИТ хетерогени системи со облак архитектура за е-здравство“ од кандидатот Марија Радежова Трифуновска.
 • „Организациските иновации во функција на развој на јавниот сектор“ од кандидатот Ивона Трифунов.