Редовни професори

Проф д-р Виолета Маневска

Редовен Професор

Проф д-р Игор Неделковски

Редовен Професор

Проф д-р Александар Маркоски

Редовен Професор

Проф д-р Пеце Митревски

Редовен Професор

Проф д-р Илија Јолевски

Редовен Професор

Проф д-р Драган Груевски

Редовен Професор

Проф д-р Костандина Вељановска

Редовен професор

Проф д-р Моника Марковска

Редовен професор

Проф д-р Благој Ристевски

Редовен професор

Проф д-р Снежана Савоска

Редовен професор

Проф д-р Рамона Маркоска

Редовен професор

Проф д-р Мимоза Б. Јовановска

Редовен професор

Проф д-р Наташа Б. Табаковска

Редовен професор

Проф д-р Божидар Миленковски

Редовен професор

Проф д-р Андријана Боцевска

Редовен професор

Проф д-р Зоран Котевски

Редовен професор

Проф д-р Томе Димовски

Редовен професор

Проф д-р Марина Блажековиќ

Редовен професор

Вонредни професори

Проф д-р Соња Манчевска

Вонреден професор

Проф д-р Никола Рендевски

Вонреден професор

Доценти

Проф д-р Лела Ивановска

Лектор

Асистенти

 м-р Марија Апостолоска-Кондоска

 Асистент

 м-р Христина Димова Поповска

 Асистент

 м-р Дарко Пајковски

 Асистент