Прв циклус

СТУДИСКА ПРОГРАМА 2019/2020

ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИСКО ИНЖЕНЕРСТВО

– четиригодишни академски студии од прв циклус (240 ЕКТС) –

ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИСКО ИНЖЕНЕРСТВО

Bachelor of Science in Computer Science and Communications Engineering (BSc CSCE)

СТУДИСКА ПРОГРАМА 2015/2016

ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИСКО ИНЖЕНЕРСТВО

– четиригодишни академски студии од прв циклус (240 ЕКТС) –

ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ПО ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИСКО ИНЖЕНЕРСТВО

Bachelor of Science in Computer Science and Communications Engineering (BSc CSCE)

Академски студиски програми од прв циклус студии со нивниот опис (Learning Outcomes):

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ – четиригодишни 

Информатички науки и комуникациско инженерство

профили:

  • информатички науки и пресметковно инженерство
  • софверско инженерство
  • компјутерска графика и програмирање на видео игри
  • комуникациски технологии
  • компјутерска форензика
  • информациски системи
  • примена на Е-технологии
  • Машинска интелегенција и инженерство на производствени системи
  • ИКТ претприемништво, иновации и менаџмент на мали бизниси

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ – тригодишни