Home/За ФИКТ/Акти/Информации од јавен карактер

Информации од јавен карактер

Правото за пристап до информации од јавен карактер се остварува согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.


Службени лица за посредување со информации од јавен карактер:

Редовен професор д-р Наташа Табаковска (natasa.tabakovska@uklo.edu.mk)

Пеце Стојковски (pece.stojkovski@uklo.edu.mk)

Зоран Павловски (zoran.pavlovski@uklo.edu.mk)

Лице овластено за заштитено внатрешно пријавување:

Жаклина Ташкова (zaklina.taskova@uklo.edu.mk)


1. Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер 

2. Барање за пристап до информации од јавен карактер

3. Жалба до Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер

4. Агенција за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер

5. Документи на Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер

6. Документи на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

7. Документи на Факултетот за Информатички и Комуникациски Технологии – Битола
  • Статут на Факултетот за Информатички и Комуникациски Технологии – Битола
  • Правилник за систематизација на работните места
  • Органограм
  • Деловник за работа на Наставно-научниот совет на Факултетот за Информатички и Комуникациски Технологии – Битола
  • Одлука за утврдување на платите и надоместоците на вработените на Факултетот за Информатички и Комуникациски Технологии – Битола
  • Одлука за утврдување на листа на информации од јавен карактер
  • Известување во Закон за заштита од вознемирување на работно место

8. Годишен извештај за пристап до информации од јавен карактер

9. Извештај за работата на деканот на Факултетот за Информатички и Комуникациски Технологии – Битола

10. Документи од областа на финансиите

11. Евалуација