Статут на ФИКТ

 


Одлуки и рецензии за избор во наставно научно звање

Наставен кадар Одлука Рецензија
д-р Александар Маркоски Александар Маркоски Александар Маркоски
д-р Андријана Боцевска Андријана Боцевска Андријана Боцевска
д-р Благој Ристевски Благој Ристевски Благој Ристевски
д-р Божидар Миленковски Божидар Миленковски Божидар Миленковски
д-р Виолета Маневска Виолета Маневска Виолета Маневска
д-р Драган Груески Драган Груески Драган Груески
д-р Зоран Котевски Зоран Котевски Зоран Котевски
д-р Игор Неделковски Игор Неделковски Игор Неделковски
д-р Илија Јолевски Илија Јолевски Илија Јолевски
д-р Костандина Вељановска Костадина Вељановска Костандина Вељановска
д-р Лела Ивановска Лела Ивановска Лела Ивановска
д-р Марина Блажековиќ Марина Б Тошевски Марина Б Тошевски
д-р Мимоза Богдановска Јовановска  Мимоза Богдановска Јовановска Мимоза Богдановска Јовановска
д-р Моника Марковска Моника Марковска Моника Марковска
д-р Никола Рендевски Никола Рендевски Никола Рендевски
д-р Пеце Митревски Пеце Митревски Пеце Митревски
д-р Рамона Маркоска Рамона Маркоска Рамона Маркоска
д-р Снежана Савоска Снежана Савоска Снежана Савоска
д-р Соња Манчевска Соња Манчевски Соња Манчевска
д-р Наташа Блажеска Табаковска Наташа Блажеска Табаковска Наташа Блажеска Табаковска
д-р Томе Димовски Томе Домовски Томе Димовски
м-р Марија Апостолоска-Кондоска Марија Апостолоска-Кондоска Марија Апостолоска-Кондоска
м-р Христина Димова Поповска Христина Димова Поповска Христина Димова Поповска
м-р Дарко Пајковски Дарко Пајковски Дарко Пајковски