Home/Студии/Трет Циклус

Трет циклус

Информатички науки и компјутерско инженерство (акредитирана 2019)

Информатички науки и комуникациско инженерство (акредитирана 2016)

  • студиска програма
  • решение за акредитација
  • решение за почеток со работа

Информатика и компјутерска техника

Инженерство и менаџмент на софтверски апликаци

  • студиска програма

Прифатени теми за докторски студии

  • „Анализа и на надежноста и перформансите на клауд – базирани системи за оправување од катастрофи“ од кандидатот м-р Сашо Николовски
  • „Анализа и подобрување на алатките за визуелизација на големи податоци“ од кандидатот м-р Фехми Скендер

Авторезиме – мк

Авторезиме – en