Home/Студии/Трет Циклус

Трет циклус

Информатички науки и компјутерско инженерство (акредитирана 2018)

  • студиска програма
  • Решение за акредитација
  • Решение за почеток со работа

Информатички науки и комуникациско инженерство (акредитирана 2016)

Информатика и компјутерска техника

Инженерство и менаџмент на софтверски апликаци

  • студиска програма