Раководство

Д-р Благој Ристевски

Декан

Д-р Божидар Миленковски

Продекан за финансии

Д-р Костандина Вељановска

Продекан за наука и соработка