Example

Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола е единствената образовна и научно-истражувачка институција од областа на информатичките науки и комуникациското инженерство во рамките на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

Факултетот развива извонредно богата дејност во неколку области:

  • Додипломски студии (прв циклус академски студии)
  • Последипломски студии (втор циклус на универзитетски студии)
  • Докторски студии (трет циклус на универзитетски студии)
  • Научно-истражувачка работа (фундаментални, развојни и применети, домашни и меѓународни проекти)