Проф д-р Рамона Маркоска

Редовен професор

Кадар
 • Структурирано програмирање,
 • Напредно програмирање
 • Mоделирање на е-Бизнис процеси
 • Семантички е-бизнис решенија
 • Тестирање на софтвер, обезбедување квалитет и одржување,
 • Современи програмски технологии
 • Одбрани поглавја од семантичко WEB програмирање,
 • Дизајн и инженерство на софтвер
 • Аналитичка визуелизација и дигитална интелигенција

Учество во проекти:

 •  CROSS4ALL, Cross-border initiative for integrated health and social services promoting safe ageing, early prevention and independent living for аll,  „Прекугранична иницијатива за интегрирани здравствени и социјални сервиси што промовираат безбедно стареење, рана превенција и независно живеење за сите“, проект од програмата INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme” Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020″.
 • EMPLOYOUTH, Creating Employment Opportunities of Young Graduates in the CB Area, within the Interreg-IPA Cross-Border Cooperation Program Greece-Former Yugoslav Republic of Macedonia-2014-2020
 • Tempus IV Project, 158644 JPCR International. project for Development of Regional Interdisciplinary Mechatronics Studies, TEMPUS DRIMS 2010-2012,  учество на конференција, изготвување на едукативни материјали, за едукативни потреби на сите учесници во проектот.
 • Tempus IV Project, 511001-TEMPUS-1- 2010-1-IT-TEMPUSJPCR International Project for Development of Environmental and Resources Engineering Learning TEMPUS DEREL 2010-2014., учество на конференции  и семинари како ко-презентерер.
 • TSAES: Technology for Sustainable Automation of Energy-Systems, (2013 – 2015), Zentrum für Soziale Innovation, Vienna, Austria,  дополнителен член на тим,
 • „Дизајнирање и имплементација на информациски систем во ФИКТ“, (2014-2017 година) – интерен проект на ФИКТ- Битола
 • „Структурирана база на наставни материјали и електронско тестирање“, (2017-2018 година) – интерен проект на ФИКТ- Битола.

Мобилности во странски институции:

 •  University of Bergamo, Italy,
 •  Vienna University of Technology, Austria
 •  Universita degli Studi di Firenze, Italy
 • Polytechnic University of Tirana,  Albania
 • Technical University of Sofia, Bulgaria
 • University of Prishtina, Kosovo

Oбјавени книги:

 • Ramona Markoska, (2012) “RobotC programming”, TEMPUS DRIMS, teaching materials.
 • И. Јолевски, Р. Маркоска (2011) „Збирка задачи по вовед во програмирање 1“, ISBN 978-9989-786-60-0
 • И. Јолевски, Р. Маркоска (2010) „Збирка задачи по вовед во програмирање 2“, ISBN-978-9989-57-691-1
 • Р. Маркоска (1997), „Office & Windows95 – чекор по чекор“, Растер, Прилеп