Трет циклус (докторски)

УПИСИ 2020/21 години на трет циклус на студии

-КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“ – Битола во академската 2020/2021 година

– Студиска програма

– Решение за акредитација

– Решение за почеток со работа

– Пријавен лист

– Одлука за критериуми за упис

– Листа на акредитирани слободни ментори за академската 2020/21 година со број на кандидати коишто професорот според Законот за високото образование има можност да ги менторира

-Прелиминарна листа на кандидати со позитивна препорака за упис по Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии во третиот уписен рок, 2020/21 година

-Прелиминарна листа на кандидати со позитивна препорака за упис по Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии во вториот уписен рок, 2020/21 година

– Одлука за запишување студенти на трет циклус студии на ФИКТ – Битола во вториот уписен рок, 2020/21 година

УПИСИ 2019/20 години на трет циклус на студии

-Конкурс за трет циклус студии во третиот уписен рок

–  К О Н К У Р С за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола во академската 2019/2020 година

– Студиска програма

– Решение за акредитација

– Решение за почеток со работа

– Листа на акредитирани слободни ментори за академската 2019/20 година

– Одлука за критериуми за упис

– Распоред за изведување на настава (менторски средби) за 2019/20 година

– Термини за консултации во 2019/20 година

-Прелиминарна листа на кандидати со позитивна препорака за упис по Кокурсот за запишување студенти на трет циклус студии во третиот уписен рок, 2019/20 година 

-Прелиминарна листа на кандидати со позитивна препорака за упис по Кокурсот за запишување студенти на трет циклус студии во вториот уписен рок, 2019/20 година

-Листа на кандидати кои не ги исполнуваат условите за упис по Кокурсот за запишување студенти на трет циклус студии во вториот уписен рок, 2019/20 година

-Одлука за запишување на студенти на трет циклус на студии на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола во втор уписен рок, 2019/20 година

-Одлука за запишување на студенти на трет циклус на студии на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола во трет уписен рок, 2019/20 година