Прв циклус (дипломски)

Уписни рокови

Прв уписен рок Втор уписен рок Трет уписен рок
Пријавување на кандидатите 21, 22 и 23.08.2023 6 и 7.09.2023 22.09.2023
Објавување на прелиминарна ранг листа 25.08.2023 12.09.2023 26.09.2023
Објавување на решение за прием на кандидатите 30.08.2023 14.09.2023 28.09.2023
Запишување на кандидатите 31 и 01.09.2023 15.09.2023 29.09.2023

За сите кандидати задолжително е електронско пријавување кое можете да го направите на слeдниот линк:

online уписи

Активни студиски програми и број на студенти кои се примаат

20

студиска програма редовни партиципација (ЕУР) редовни со школарина партиципација (ЕУР) вонредни партиципација (ЕУР)
ИНКИ(осум семестри) 170 200 50 400 400
ИКТ(шест семестри) 15 200 10 400 10 400

Студиските програми детално можете да ги прегледата на следниот линк: студиски програми

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

При пријавувањето за запишување на единиците на Универзитетот, кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

 1. Пријава за запишување
 2. Електронска пријава (од iKnow системот)
 3. Оригинални свидетелства од сите класови
 4. Оригинално свидетелство за завршено средно образование
 5. Документ-диплома за положена државна матура
 6. Извод од матичната книга на родените
 7. Доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение)
 8. Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ги поднесуваат освен горните и документите назначени во глава III, точка 3
 9. Кандидатите кои конкурираат за запишување со завршено сродно високо или вишо образование поднесуваат соодветно уверение или диплома, а кандидатите во категоријата за паралелно студирање поднесувааат и соодветно уверение за статус на студент на сроден факултет, студиска група или насока
 10. Кандидатите кои конкурираат по глава II точка 2 став 3 алинеа 1 и 4 поднесуваат и документ од Агенцијата за вработување на РСМ дека се невработени
 11. Кандидатите кои конкурираат како странски државјани ги поднесуваат освен горните и документите назначени во глава V, точка 3 и 4
 12. Потврда за уплатени 300 денари на жиро сметка на факултетот – високата школа за манипулативни трошоци
 13. Потврда за уплатени 50 денари за административна такса

Напомена: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите пред пријавувањето, да направат преписи од документите за своите потреби.

Кандидатот при пријавувањето на единицата на Универзитетот доставува:

 • документи од претходното образование во оригинална форма (овие документи времено се задржуваат на единицата а потоа се враќаат на студентот),
 • незаверени копии од документите од претходното образование (што остануваат во досието на студентот).

Дополнителен конкурс за запишување студенти во прва година на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола во академската 2023/2024 година – Четврт уписен рок

Одлука за листата на екстерни и интерни предмети