Уписни рокови

Прв уписен рок Втор уписен рок Трет уписен рок
Пријавување на кандидатите 30,31.08.2021 и 01.09.2021 15 и 16.09.2021 27.09.2021
Објавување на прелиминарна ранг листа 06.09.2021 20.09.2021 28.09.2021
Приговори 07.09.2021 21.09.2021 28.09.2021
Објавување на решение за прием на кандидатите 09.09.2021 22.09.2021 30.09.2021
Запишување на кандидатите 10 и 13.09.2021 24.09.2021 01.10.2021

За сите кандидати задолжително е електронско пријавување кое можете да го направите на слeдниот линк:

online уписи

Активни студиски програми и број на студенти кои се примаат

студиска програма редовни партиципација (ЕУР) редовни со школарина партиципација (ЕУР) вонредни партиципација (ЕУР)
ИНКИ(осум семестри) 150 200 50 400 20 400
ИКТ(шест семестри) 30 200 10 400 10 400

Студиските програми детално можете да ги прегледата на следниот линк: студиски програми

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

При пријавувањето за запишување на единиците на Универзитетот, кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

 1. Пријава за запишување
 2. Оригинални свидетелства од сите класови
 3. Оригинално свидетелство за завршено средно образование
 4. Документ-диплома за положена државна матура
 5. Извод од матичната книга на родените
 6. Доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение)
 7. Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ги поднесуваат освен горните и документите назначени во глава III, точка 3
 8. Кандидатите кои конкурираат за запишување со завршено сродно високо или вишо образование поднесуваат соодветно уверение или диплома, а кандидатите во категоријата за паралелно студирање поднесувааат и соодветно уверение за статус на студент на сроден факултет, студиска група или насока
 9. Кандидатите кои конкурираат по глава II точка 2 став 3 алинеа 1 и 4 поднесуваат и документ од Агенцијата за вработување на РСМ дека се невработени
 10. Кандидатите кои конкурираат како странски државјани ги поднесуваат освен горните и документите назначени во глава V, точка 3 и 4
 11. Потврда за уплатени 300 денари на жиро сметка на факултетот – високата школа за манипулативни трошоци
 12. Потврда за уплатени 50 денари за административна такса

Напомена: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите пред пријавувањето, да направат преписи од документите за своите потреби.

НАСОКИ за постапување за време на пријавувањето / запишувањето на кандидати
по Конкурс во прва година во академската 2021/2022 година

Одлука за листата на екстерни и интерни предмети