Решение за прием на кандидати по конкурсот за запишување на студенти во прва година во академската 2022/23

Студиска програма ИНКИ

Студиска програма ИКТ

 

Примените кандидати да дојдат во просториите на факултетот на 07.09.2022 или 09.09.2022 со потребните документи заради нивно запишување во прва година