Решение за прием на кандидати за упис на прв циклус на студии од втор уписен рок

Студиска програма ИНКИ

Студиска програма ИКТ

Примените кнадидати задолжително да дојдат во просториите на факултетот за да се запишат во прва година на прв циклус на студии на 31.08.2023 и 01.09.2023 година. При запишувањето потребно е да ги поднесат следните документи:

  1. индекс и студентска легитимација
  2. три фотографии (2 – 3,5х4,5см. и 1 – 2х3см.)
  3. пријавни листови
  4. Потврда за уплатени 200 денари наменски средства за културно-уметнички и други потреби на студентите, банка НБРСМ на трезорска сметка 100000000063095, сметка на буџетски корисник: 160010509678867, ЕДБ: 4002979132007, Приходно конто 723012, програма 42
  5. Потврда за уплатени 300 денари за студентски гласила и за други потреби на студентите во наставно-образовниот процес, банка НБРСМ на трезорска сметка 100000000063095, сметка на буџетски корисник: 160010509678848, ЕДБ: 4002979132007, Приходно конто 723012, програма 42
  6. Потврда за уплатени 1000 денари за тековни и развојни трошоци на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, банка – НБРСМ на трезорска сметка: 100000000063095, сметка на буџетски корисник: 160010509678814, ЕДБ: 4002979132007, Приходно конто: 723012 Програма 42
  7. Потврда за уплатени средства за партиципација или за школарина