ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗБОРОТ НА ЧЛЕНОВИ И ПРЕТСЕДАТЕЛ НА
ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ

За претседател
Гајтановска Софи со 18 гласови

За членови

Јованоска Марија со 21 глас
Кукески Божидар со 21 глас
Николовски Давор со 21 глас
Павловски Владимир со 21 глас
Ралевски Христијан со 21 глас
Соклеска Емилија со 21 глас