Прелиминарна ранг листа на кандидати за упис на прв циклус на студии од прв уписен рок

Студиска програма ИНКИ

Студиска програма ИКТ

Кандидатите имаат право на приговор до Конкурсната комисија во рок од 24 часа од објавувањето на прелиминарната ранг-листа.