К О Н К У P C за избор во соработнички звања – асистенти