На 28.11, започна реализацијата на соработката меѓу ИТ компанијата Netcetera и Факултетот за ИКТ. Претставникот на компанијата, Теодора Христовска, во рамките на предметот Структурирано програмирање ги истакна особеностите на компанијата, со нагласок на синергетскиот бенефит со ваквата соработка пред се за студентите, за компанијата и факултетот. Студнетите во текот на овој и наредниот семестар, преку вежби и самостојни проектни активности ќе имаат прилика да учат како се анализираат, кодираат и програмираат реални практични проблеми.