КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗБОРОТ НА ЧЛЕНОВИ И ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ НА ФИКТ Битола

 

За претседател на Факултетското студентско собрание е избрана:

Гајтановска Софи со 18 гласови

 

За членови на Факултетското студентско собрание се избрани:

Јованоска Марија со 21 глас

Кукески Божидар со 21 глас

Николовски Давор со 21 глас

Павловски Владимир со 21 глас

Ралевски Христијан со 21 глас

Соклеска Емилија со 21 глас