Тема: Microsoft Power Platform
Презентер: Катерина Даралијоска Шемоска
Компанија: IWConnect (www.iwconnect.com/)
Дата: 11.05.2022 (Среда) од 10:00 часот
Просторија/Локација: ПРЕДАВАЛНА, ФИКТ – Битола