ГОСТУВАЧКО ОНЛАЈН ПРЕДАВАЊЕ

Тема: Introduction into iOS and Apple technology

Компанија: Netcetera (https://www.netcetera.com/)

Предавач: Александар Ѓоргиевски

Дата: 03.03.2022 (Четврток) од 10:00 – 12:00 часот, online предавање

Линк за пристап на online предавање на Microsoft Teams:

Click here to join the meeting <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2E1MjIyMGYtOGRhNy00YmNlLThiOTgtZjAwMzc3NTMzN2Zk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d0b03992-4b8c-472f-9330-11dda7c8e259%22%2c%22Oid%22%3a%22725f0cd1-57e1-4448-b76c-fe035ce65da5%22%7d>

 

Почитувани,

На 03.03.2022 (Четврток) од 10:00 – 11:00 часот на Факултетот за информатички и комуникациски технологии, претставник на ИТ компанијата Netcetera ќе одржи гостувачко онлајн предавање на тема: Introduction into iOS and Apple technology

Поканети се сите заинтересирани студенти!