На 17 мај на ФИКТ се одржа визитинг предавање под наслов Introduction to Functional Programming од професорката Zsók Viktória од Универзитетот  Eötvös Loránd University во Будимпешта, Унгарија која беше во посета на ФИКТ во рамки на CEEPUS програмата