Проф. д-р Драган Груевски

Редовен Професор

Кадар
Деловна комуникација
Менаџмент со човечки ресурси
Организациско однесувањеСтандарди за управување со човечки ресурси во здравството
Роден на 06.09.1965 година во Крушево.Дипломирал на Филозофскиот факултет – Институт за психологија, при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје во 1990 година. Во 2003 година магистрирал на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања, на студиумот по Менаџмент на човечки ресурси, а докторирал во 2006 година на тема од областа на Деловното комуницирање.По магистрирањето посериозно се занимавал со експертското консултантство, во кој период водел повеќе менаџерски обуки во организации од приватниот и јавниот сектор во Р.Македонија.Академската кариера ја започнал во 2007 година, кога се вработил како наставник по група предмети од менаџментот, на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи во Битола, при Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола.Неговиот научен интерес претежно е насочен кон следниве области: Управување со човечки ресурси; Организациска теорија и организациско однесување; Деловно комуницирање.Dragan Gruevski was born in Krushevo, 1965. He graduated from the Faculty of Philosophy – Institute of Psychology, University “Ss. Cyril and Methodius” in Skopje in 1990. In 2003, he obtained a M.Sc. degree from the Institute for sociological, political and juridical research on the department of Human Resources, and Ph.D. in 2006 on the subject field of Business communication. After magistracy he seriously dealt with expert consultancy, during which period he held various managerial trainings in private and public sector organizations in Macedonia. His academic career began in 2007 when he was employed as assistant professor of several courses from the field of management at the Faculty of administration and information systems management in Bitola, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola. In 2012 he was promoted in associated professor at this faculty. His research interest is mainly focused on the following areas: human resources, organizational theory and organizational behavior, business communication.