Проф д-р Зоран Котевски

Вонреден професор

Кадар
  • Интернет и мултимедија
  • Веб дизајн
  • Компјутерска графика
  • Принципи на мултимедиски системи
  • Мултимедиски мрежи