Проф д-р Соња Манчевска

Вонреден професор

Кадар

Прв циклус

Предмети од предходни студиски програми на прв циклус:

 • Математика 1 (ИКТ)
 • Математика 2 (ИКТ)
 • Конечна математика (ИКТ, ИНКИ)
 • Дискретна математика (ИНКИ)
 • Калкулус 1 (ИНКИ)
 • Калкулус 2 (ИНКИ)

Предмети од тековни студиски програми на прв циклус:

 • Математика 1 (ИНКИ)
 • Математика 2 (ИНКИ)

Втор циклус

Предмети од предходни студиски програми на втор циклус:

 • Стохастичко моделирање и симулации

Предмети од тековни студиски програми на втор циклус:

 • Примена на софтверски алатки за математичка визуелизација
 • Математички основи на квантно пресметување
 • Предавања по виша математика (книги I-IV), Ѓ.Чупона, Б, Трпеновски, Н. Целакоски
 • Задачи за вежбање по математика I и II, Илија Шапкарев
 • Математика на модерен инженеринг, Глин Џејмс, 2009 (македонско издание)
 • Линеарна алгебра сработена на вистински начин (второ издание), Шелдон Екслер, 2009 (македонско издание)
 • Операциони истражувања: Вовед, Хамди А. Таха, 2010 (македонско изадание)