Проф д-р Наташа Б. Табаковска

Редовен професор

Кадар
Прв циклус:
  • Деловни информациски системи
  • Визуелно програмирање
  • Системи на знаење
  • Е-Учење
  • Проектирање и развој на информациски системи
  • Менаџмент информациски системи

Втор циклус

  • Информациски системи базирани на знаење